Chuyên mục: Thông báo

Thông báo v/v ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG danh sách HSSV BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015, 2016 đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

HSSV xem: Thông báo:  Danh sách CD Khóa 2015 đủ điều kiện (có điều chỉnh): CD K15 – HK2 17-18 co dieu chinh Danh sách CD Khóa 2017 đủ điều kiện (có điều chỉnh): CD K17 – HK2 17-18 co dieu chinh