Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh bậc Trung cấp đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018