Nhân sự

  • Bà Nguyễn Thị Diễm Ý                   Trưởng phòng
  • Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy          Phó trưởng phòng
  • Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng            Nhân viên
  • Bà Đặng Thị Tú Trâm                      Nhân viên
  • Bà Phạm Hồng Tú Trinh               Nhân viên
  • Ông Lê Công Thành                         Nhân viên
  • Ông Vũ Đình Phúc                           Nhân viên
  • Ông Phan Tấn Giỏi                        Nhân viên
Nhân sự