Thông báo v/v thông tin về các nội dung trả lời của Lãnh đạo nhà trường trong chương trình Gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2020-2021 diễn ra ngày 24/4/2021

TB ggld_001BẢNG 1_001 BẢNG 1_002 BẢNG 1_003 BẢNG 1_004 BẢNG 1_005 BẢNG 1_006 BẢNG 1_007 BẢNG 1_008 BẢNG 1_009 BẢNG 1_010 BẢNG 1_011 BẢNG 1_012 BẢNG 1_013 BẢNG 1_014 BẢNG 1_015 BẢNG 1_016 BẢNG 1_017 BẢNG 1_018 BẢNG 1_019 BẢNG 1_020 BẢNG 1_021 BẢNG 1_022 BẢNG 1_023 BẢNG 1_024 BẢNG 1_025 BẢNG 1_026 BẢNG 1_027 BẢNG 1_028 BẢNG 1_029 BẢNG 1_030 BẢNG 1_031 BẢNG 1_032 BẢNG 1_033 BẢNG 1_034 BẢNG 1_035 BẢNG 1_036 BẢNG 1_037 BẢNG 1_038 BẢNG 1_039 BẢNG 1_040 BẢNG 1_041 BẢNG 1_042 BẢNG 1_043 BẢNG 1_044 BẢNG 1_045 BẢNG 1_046 BẢNG 1_047 BẢNG 1_048 BẢNG 1_049 BẢNG 1_050 BẢNG 1_051 BẢNG 1_052 BẢNG 1_053 BẢNG 1_054 BẢNG 1_055 BẢNG 1_056 BẢNG 1_057 BẢNG 1_058 BẢNG 1_059 BẢNG 1_060 BẢNG 1_061 BẢNG 1_062 BẢNG 1_063 BẢNG 1_064 BẢNG 1_065 BẢNG 1_066 BẢNG 1_067 BẢNG 1_068 BẢNG 1_069 BẢNG 1_070 BẢNG 1_071 BẢNG 1_072 BẢNG 1_073 BẢNG 1_074 BẢNG 1_075 BẢNG 1_076 BẢNG 1_077 BẢNG 1_078 BẢNG 1_079 BẢNG 1_080 BẢNG 1_081 BẢNG 1_082 BẢNG 1_083 BẢNG 1_084 BẢNG 1_085 BẢNG 1_086 BẢNG 1_087 BẢNG 1_088BẢNG 2_001 BẢNG 2_002 BẢNG 2_003 BẢNG 2_004 BẢNG 2_005 BẢNG 2_006 BẢNG 2_007 BẢNG 2_008 BẢNG 2_009 BẢNG 2_010 BẢNG 2_011

Thông báo v/v thông tin về các nội dung trả lời của Lãnh đạo nhà trường trong chương trình Gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2020-2021 diễn ra ngày 24/4/2021