Thông báo v/v đánh giá rèn luyện HSSV học kỳ 1 năm học 2016-2017