Thông báo v/v nhận hồ sơ xét học bổng “Người bạn đồng hành cho sinh viên khuyết tật”