Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện sinh viên bậc TCCN học kỳ 1 năm học 2016-2017