Thông báo về việc công bố danh sách HSSV đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập HK1 – Năm học 2016-2017