Quyết định v/v cấp học bổng Khuyến khích học tập cho HSSV học kỳ 1 năm học 2016-2017