Thông báo v/v đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ 2 năm học 2016-2017

Cố vấn học tập, HSSV xem:

Thông báo v/v đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ 2 năm học 2016-2017