Thông báo tình hình HSSV tham gia Sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

HSSV xem chi tiết dưới đây:

1. Thông báo: TBtinhhinhHSSVthamgiaSHCDNH17-18

2. Khoa Cơ khí chế tạo máy: Khoa Co khi Che tao may

3. Khoa Cơ khí ô tô: Khoa Cơ khí Ô tô

4. Khoa Công nghệ tự động: Khoa Cong nghe tu dong

5. Khoa Công nghệ thông tin: Khoa Cong nghe thong tin

6. Khoa Điện – Điện tử: Khoa Dien – Dien tu

7. Khoa Du lịch: Khoa Du lich

8. Khoa Quản trị kinh doanh: Khoa Quan tri Kinh doanh

9. Khoa Tài chính kế toán: Khoa Tai chinh – Ke toan

10. Khoa Tiếng Anh – Tiếng Nhật: Khoa Tieng Anh – Tieng Nhat

11. Khoa Tiếng Hàn: Khoa Tieng Han

Thông báo tình hình HSSV tham gia Sinh hoạt công dân năm học 2017-2018