Thông báo v/v nộp hồ sơ xét cấp học bổng vượt khó năm học 2017-2018 (đợt 2)