Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: 

 • Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và Học sinh sinh viên trong toàn trường.
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú; Giải quyết chế độ, chính sách cho HSSV.
 • Tổ chức hoạt động của phòng theo các quy chế, quy định về HSSV.
 • Phối hợp với Đoàn TN -Hội sinh viên nhà trường tổ chức các hoạt động rèn luyện, thực hành chính trị – xã hội, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho HSSV.
 • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Ký túc xá

Nhiệm vụ: 

 • Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống: Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách của nhà nước cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV.
 • Theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm của GVCN/CVHT.
 • Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường đối với HSSV. Tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại của HSSV (sau khi các khoa và các phòng ban chức năng đã giải quyết mà sinh viên chưa thấy thỏa đáng), trình ý kiến để Ban giám hiệu xem xét và giải quyết.
 • Phối hợp tổ chức tiếp nhận HSSV khóa mới; Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm. Tổ chức khám sức khỏe HSSV và làm thẻ cho HSSV khóa mới.
 • Tổ chức các nhận HSSV đang theo học tại trường theo thẩm quyền.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan học bổng, học phí, khen thưởng đối với HSSV.
 • Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện từng học kỳ và năm học. Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, các khoa và các đơn vị có liên quan trong việc xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV.
 • Tổ chức thực hiện công tác kỷ luật, xét cấp các loại học bổng cho HSSV.
 • Chủ trì kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên nội, ngoại trú thực hiện nội quy, quy chế nhà trường và pháp luật của nhà nước, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong HSSV.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức đoàn thể trong trường, tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hình thức vui chơi giải trí và giáo dục ngoại khoá.
 • Tổ chức nhập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ và báo cáo thống kê có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các mặt có liên quan đến rèn luyện của HSSV.
 • Quản lý KTX: bố trí chỗ ở, làm thủ tục đăng ký hộ khẩu tạm trú, tổ chức các hoạt động thi đua duy trì nề nếp, môi trường sống lành mạnh, an toàn. Kiểm tra việc thực hiện nội quy khu nội trú KTX. Phát huy vai trò tự quản của HSSV, thành lập đội tự quản trong KTX bảo đảm sinh hoạt trong khu nội trú vào nề nếp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường.

 

Chức năng, nhiệm vụ