Thông báo v/v công bố danh sách HSSV đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

HSSV xem:

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021