Thông báo v/v công bố danh sách HSSV đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

1.TB DS DU DIEU KIEN XET HBKKHT HK2 17-18_001 1.TB DS DU DIEU KIEN XET HBKKHT HK2 17-18_002

Danh sách CD khóa 15 đủ điều kiện: CD K15 – HK2 17-18

Danh sách CD khóa 16 đủ điều kiện: CD K16 – HK2 17-18

Danh sách CD khóa 17 đủ điều kiện: CD K17 – HK2 17-18

Danh sách TC khóa 15 đủ điều kiện: TC K15 – HK2 17-18

Danh sách TC khóa 16 đủ điều kiện: TC K16 – HK2 17-18

Danh sách TC khóa 17 đủ điều kiện: TC K17 – HK2 17-18

Các danh sách không đủ điều kiện: CD K15 – HK2 17-18 ko du dkCD K16 – HK2 17-18 ko du dkCD K17 – HK2 17-18 ko du dkTC K15 – HK2 17-18 ko du dkTC K17 – HK2 17-18 ko du dk

Thông báo v/v công bố danh sách HSSV đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018