Thông báo v/v ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG danh sách HSSV BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015, 2016 đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

HSSV xem:

Thông báo v/v ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG danh sách HSSV BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 2015, 2016 đủ điều kiện được đề nghị xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018